Sähköisen ilmoittamisen pioneeri

  TiliVerosella laadittiin ja lähetettiin Suomen ensimmäinen sähköinen tuloveroilmoitus.

Helsinki 3.4.2001
Nro        937/09/2001

Asia Sähköinen tuloveroilmoitus

Yhteisöjen sähköisen tuloveroilmoituksen varmentaminen

Verotusmenettelystä annetun lain (1558/95) 2 luvussa säädetään verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuudesta. Lain 7 §:n mukaan verovelvollisen, jolla on verovuonna ollut veronalaista tuloa ja varallisuutta, on verotusta varten annettava kehotuksetta veroilmoitus.

Verotusmenettelystä annetun lain 10 §:n 1 momentin mukaan veroilmoituksessa, sen liitteissä tai muussa ilmoituksessa on ilmoitettava veronalainen tulo ja varallisuus, niistä tehtävät vähennykset sekä muut tiedot ja selvitykset sen mukaan kuin valtiovarainministeriö määrää.

Veroilmoitus, muut tiedot ja selvitykset on verotusmenettelystä annetun lain 10 §:n 2 momentin mukaan annettava verohallituksen kutakin tarkoitusta varten vahvistamaa lomaketta käyttäen, jollei verohallitus toisin määrää.

Verohallituksen päätöksessä veroilmoituksesta (1117/96) 1 §:ssä on säädetty Valtiovarainministeriön ilmoittamisvelvollisuudesta koskevassa päätöksessä (1760/95) tarkoitettujen tietojen antamisesta verohallituksen määräämällä tavalla veroilmoituksella, muulla ilmoituksella, lomakkeella tai konekielisenä.

Veroilmoitus on valtiovarainministeriön ilmoittamisvelvollisuudesta antaman päätöksen (1760/95) 17 §:n mukaan allekirjoitettava. Veroilmoitus katsotaan säännöksen mukaisesti allekirjoitetuksi myös silloin, kun se annetaan sähköisesti Verohallituksen hyväksymällä tavalla varmennettuna (17.2.2000/175).

Verohallitus ilmoittaa, että yhteisön tuloveroilmoitus on hyväksytysti varmennettu, kun se on annettu sähköisesti Joite Systems Oy:n Veronen v2000.3-ohjelman tai Tili- ja YrittäjäVeronen v2000.3 -ohjelman, Sonera Juxto Oy:n webConnect 1.3.0 –siirto - palvelun ja Sonera EdisTYVI-palveluun sisältyvän hyväksytyn valtuutuskäsittelyn avulla. Tämän palvelukokonaisuuden kautta annetuista yhteisöjen tuloveroilmoituksista ei vaadita erikseen sähköistä veroilmoitusta vastaavia allekirjoitettuja paperi-lomakkeita.

Apulaisjohtaja Anneli Kukkonen
Ylitarkastaja Tapio Hintikka

Koti | Veroset | Vertaa | Ensimmäinen | Silmo | Tuki |